PEER REVIEWED ARTICLES (3)

  • Degradation and In Vivo Response of Hydroxyapatite-Coated Mg Alloy
    Author(s): Yevheniia Husak, Oleksandr Solodovnyk, Anna Yanovska, Yevhenii Kozik, Iryna Liubchak, Viktoriia Ivchenko, Oleg Mishchenko, Yevhen Zinchenko, Vladimir Kuznetsov, Maksym Pogorielov
    Published in: Coatings, Issue 8/11, 2018, Page(s) 375, ISSN 2079-6412
    DOI: 10.3390/coatings8110375